Головна сторінка     Карта сайту  
 Положення та постанови


                   
       КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

        П О С Т А Н О В А
       від 14 червня 2002 р. N 833
           Київ
								  

    Про затвердження Порядку відбору зразків продукції 
   тваринного, рослинного і біотехнологічного походження 
        для проведення досліджень 

      
   Відповідно до  статті 7 Закону України "Про ветеринарну 
медицину"  (  2498-12  )   Кабінет   Міністрів   України 
п о с т а н о в л я є: 

   Затвердити Порядок  відбору зразків продукції тваринного, 
рослинного  і  біотехнологічного  походження  для  проведення 
досліджень (додається). 
 

   Прем'єр-міністр України                А.КІНАХ 

   Інд. 22 
 

                     ЗАТВЕРДЖЕНО 
               постановою Кабінету Міністрів України 
                 від 14 червня 2002 р. N 833 

               ПОРЯДОК 
    відбору зразків продукції тваринного, рослинного і 
   біотехнологічного походження для проведення досліджень 
 

   1. Цей Порядок визначає механізм відбору зразків продукції 
тваринного, рослинного і біотехнологічного походження, що підлягає 
державному ветеринарно-санітарному контролю, згідно з додатком 1 
(далі  -  продукція),  для  проведення ветеринарно-санітарної 
експертизи і досліджень з метою визначення показників її якості та 
безпеки. 

   2. Дія  цього  Порядку поширюється на всі підприємства, 
установи та організації незалежно від форми власності, а також на 
фізичних  осіб,  діяльність  яких  пов'язана з виробництвом, 
переробкою, транспортуванням та реалізацією,  в  тому  числі 
експортом чи імпортом продукції. 

   3. Дослідження зразків продукції проводиться спеціалістами 
Центральної,  республіканської  Автономної  Республіки  Крим, 
обласних, міжобласних, міських, районних та міжрайонних державних 
лабораторій ветеринарної медицини (далі - державна лабораторія 
ветеринарної медицини). 

   4. Відбір зразків усіх видів продукції проводиться в місцях 
її виробництва, зберігання, транспортування та реалізації  з 
видачею ветеринарного свідоцтва форми N 2. У разі виникнення 
підозри щодо належної якості та  безпеки  зразки  продукції 
відбираються повторно у місцях зберігання або реалізації. 

   До виконання цієї роботи залучаються спеціалісти державної 
установи  ветеринарної  медицини,  які  визначають  державну 
лабораторію ветеринарної медицини для дослідження зразків. Відбір 
зразків продукції проводиться за обов'язкової присутності власника 
(його представника). 

   5. Зразки  продукції,  що  імпортується, відбираються на 
митницях призначення із залученням спеціалістів  регіональної 
служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на 
державному  кордоні  та  транспорті,  державної  лабораторії 
ветеринарної медицини, представника митної служби та за участю 
власника продукції (його представника). 

   Відбір зразків продукції, що реалізується на ринках, та їх 
дослідження  проводиться  спеціалістами  державних лабораторій 
ветеринарно-санітарної експертизи на ринках відповідно до правил 
ветеринарно-санітарної експертизи. 

   6. Для проведення дослідження зразки продукції відбираються з 
кожної партії згідно з нормами, наведеними у додатках 2 і 3 до 
цього Порядку. 

   Партією сировини  та  продуктів  тваринного походження є 
будь-яка кількість продукції одного виду, найменування, дати 
виготовлення,    способу    обробки,   сорту,   одного 
підприємства-виробника, однієї зміни виготовлення з дотриманням 
того  самого технологічного режиму (ГОСТ 7269-79, 7702.0-74, 
9792-73, 20235.0-74, 4288-76, 8285-91, 17683-72, 17682-72  і 
28825-90, УП N 2051-79). 

   Партією риби,  морських ссавців, морських безхребетних і 
продуктів їх переробки є будь-яка кількість продукції одного 
найменування,    способу    обробки,   сорту,   одного 
підприємства-виробника, не більше ніж  п'яти  найближчих  дат 
виготовлення (ГОСТ 7631-85, 8714-72 і 20438-75, УП N 2051-79). 
Для паразитологічного дослідження відбирається 5-6 кілограмів риби 
та рибопродуктів (не менш ніж по десять екземплярів) з кожної 
виловленої чи завезеної партії кожного виду. Якщо вага риби 
перевищує  3  кілограми,  відбирається  не  менше ніж п'ять 
екземплярів. 

   Партією консервованих харчових продуктів є будь-яка кількість 
однорідних  консервованих  харчових  продуктів  одного  виду, 
найменування, сорту, в однаковій тарі і одного розміру, однієї 
дати  і  зміни  виготовлення,  одного  підприємства-виробника 
(ГОСТ 8756.0-70, 13799-81, 26671-85 і 26669-85). 

   Партією молока і молочних продуктів є будь-яка кількість 
продукції одного найменування в однаковій тарі, з однаковими 
фізико-хімічними та органолептичними показниками (одного сорту), 
одного заводу-виробника, виготовлена на одному технологічному 
обладнанні, протягом одного технологічного циклу, однієї дати 
виготовлення (ГОСТ 26809-86 і 13928-84, УП N 2051-79). 

   Партією кормів для сільськогосподарських і домашніх тварин, 
птиці та хутрових звірів є будь-яка кількість зерна, комбікормів, 
преміксів,  вітамінно-мінеральних  добавок, коренебульбоплодів, 
сіна, соломи, силосу, сінажу однієї якості для одноразового 
приймання, відвантаження, реалізації чи зберігання, вагою не більш 
як 100 тонн (ГОСТ 13586.3-83, 27262-87, 13496.0-80, 13979.0-86 і 
23462-79, УП N 2051-79). 

   7. На кожну партію продукції виробником видається відповідний 
документ, який засвідчує її якість та безпеку. 

   8. Обсяг партії продукції тваринного походження не повинен 
перевищувати  вантажопідйомність  одного  залізничного вагона, 
автомобіля, танкера або цистерни. 

   9. Для проведення дослідження у  державних  лабораторіях 
ветеринарної медицини зразки продукції надаються її власниками 
безоплатно з оформленням акта згідно з додатком 4. 

   Зразки продукції пакуються і пломбуються на місці відбору. 

   10. Для проведення органолептичного, хіміко-токсикологічного, 
бактеріологічного та інших видів дослідження зразки продукції 
відбираються відповідно до нормативних документів та  правил 
ветеринарно-санітарної експертизи і з додержанням норм, наведених 
у додатках 2 і 3 до цього Порядку. 

   11. Зразки продукції зберігаються у державній лабораторії 
ветеринарної медицини в окремому приміщенні до закінчення терміну 
дослідження. Після проведення досліджень залишки утилізуються в 
установленому порядку. 

   12. За  результатами  досліджень  державна  лабораторія 
ветеринарної медицини видає експертний висновок за формою згідно з 
додатком 5, який засвідчує, що пред'явлена для експертизи партія 
продукції відповідає встановленим законодавством вимогам. 

   Термін дії експертного висновку визначається  у  кожному 
конкретному випадку. 

   13. При незадовільних результатах дослідження, навіть за 
одним показником, проводиться повторний відбір зразків з тієї 
самої  партії  у  подвійній  кількості. Результати повторних 
досліджень є остаточними. 

   14. Дослідження продукції з метою здійснення  державного 
моніторингу з визначення залишкової кількості забруднювачів у 
продуктах тваринного походження, а також ветеринарно-санітарного 
нагляду та контролю проводиться за рахунок власника продукції 
згідно із затвердженими в установленому порядку тарифами. 

   15. Контроль за виконанням установлених цим Порядком вимог 
покладається на органи державного управління в галузі ветеринарної 
медицини. 
 

                            Додаток 1 
                            до Порядку 

               ПЕРЕЛІК 
       видів продукції тваринного, рослинного 
      і біотехнологічного походження, яка підлягає 
      ветеринарно-санітарному контролю і зразки 
         якої відбираються для проведення 
        ветеринарно-санітарної експертизи 
 

   М'ясо і м'ясопродукти 

   Молоко і молокопродукти 

   Риба і рибопродукти (в тому числі охолоджені) 

   Раки, ракоподібні, жаби, молюски та інші гідробіонти (в тому 
числі охолоджені) 

   Яйця для інкубації 

   Яйця, яєчний порошок, меланж, яєчна маса для переробки 

   Тушки пернатої дичини 

   Мед, віск та інші продукти бджільництва 

   Сирі шкури і хутро 

   Необроблена вовна, пух, пір'я, волос, роги, ратиці, копита, 
кістки, кишки, кокони шовкопрядів, залози внутрішньої секреції 
тварин та їх виділення, інші органи сільськогосподарських тварин 

   Кров 

   Жири тваринного походження 

   Жири рослинного походження 

   Консерви м'ясні, м'ясо-рослинні, рибні 

   Сир твердий 

   Масло вершкове 

   Маргарин 

   Сухе, консервоване молоко і молокопродукти 

   Ковбасні вироби 

   М'ясні концентрати 

   М'ясне, рибне, кров'яне та кісткове борошно 

   Сухий, комбінований і живий корм для риб 

   Сухий та консервований корм для домашніх тварин (собак, котів 
тощо) і хутрових звірів 

   Фуражне зерно 

   Комбікорми 

   Кормові суміші та кормові добавки 

   Премікси 

   Макуха, шроти 

   Коренебульбоплоди 

   Сіно, силос, сінаж, солома 

   Гриби 

   Вітамінні препарати 

   Риб'ячий жир 

   Мікробні і вірусні культури 

   Ветеринарні лікарські та імунобіологічні засоби (препарати) і 
засоби,  що застосовуються для штучного осіменіння тварин і 
трансплантації ембріонів, ензими, пробіотики, діагностикуми 

   Предмети колекціонування тваринного походження 

   Інші продукти, предмети і матеріали, які можуть бути носіями 
збудників заразних хвороб 
 

                            Додаток 2 
                            до Порядку 

               НОРМИ 
     відбору зразків з партії продукції тваринного, 
      рослинного і біотехнологічного походження 
    для проведення ветеринарно-санітарної експертизи і 
     лабораторних досліджень в державних лабораторіях 
           ветеринарної медицини 
 

------------------------------------------------------------------
 Найменування | Фізико- | Вміст |Мікро-|Іхтіопато-| Термін
 продукції із | хімічні | окремих |біоло-| логічні |проведення
 зазначенням  |показники,| забруд- |гічні |показники | дослід-
 нормативно-  | токсичні | нювачів |показ-|     | ження,
 правових актів | елементи |     | ники |     |  днів
  на відбір  |     |     |   |     |
  зразків   |     |     |   |     |
------------------------------------------------------------------
М'ясо- 
продукти (1)
--------------
   (1) Відбір зразків для проведення досліджень на трихінельоз і 
фіноз здійснюється відповідно до правил ветеринарно-санітарної 
експертизи. 

М'ясо, у тому 
числі птиці, 
свіже, 
охолоджене і 
заморожене 
(ГОСТ 7269-79, 
7702.0-95, 
20235.0-74, 
28825-90, 
УП N 2051-79), 
кілограмів       0,5   0,2-1  0,4          5-8 

Ковбаса 
(ГОСТ 9792-73, 
УП N 2051-79), 
кілограмів       0,5   0,1-1  0,3          4-7 

Гомілковий 
спилок, 
кілограмів       0,2   0,2-1 

Субпро- 
дукти (2), 
напівфабрикати, 
кулінарні 
вироби 
(ГОСТ 7269-79, 
4288-76, 
УП N 2051-79), 
кілограмів       0,5   0,2-1  0,3          5-8
---------------
   (2) Відбір  зразків  для проведення досліджень на фіноз 
здійснюється  відповідно  до  правил  ветеринарно-санітарної 
експертизи. 

Кишки (свиней, 
великої 
рогатої худоби, 
дрібних тварин), 
кілограмів       0,2   0,2-1  0,2          5-8 

Консерви м'ясні і 
м'ясо-рослинні 
(ГОСТ 8756.0-70), 
штук 

до 50 мл         10   4-20   8         10-15 

50-100 мл         6   2-15   5         10-15 

100-200 мл        3   2-10   3         10-15 

200-300 мл        2    1-5   3         10-15 

300-500 мл        1    1-4   3         10-15 

500-1000 мл        1    1-3   3         10-15 

від 1000 мл        1    1-2   3 

Риба свіжа, 
морожена, 
охолоджена 
(ГОСТ 7631-85, 
20438-75, 
УП N 2051-79), 
кілограмів       0,5   0,5-1  0,5     5    5-7 

Раки, 
ракоподібні, 
жаби, молюски та 
інші гідробіонти, 
кілограмів       0,2  0,2-0,5  0,2    0,1    5-7 

Риба гарячого, 
холодного 
копчення 
(ГОСТ 7631-85), 
кілограмів       0,5   0,2-1  0,2    0,3    5-7 

Рибні консерви і 
пресерви 
(УП N 2051-79), 
кілограмів (3)     0,3   0,2-1  0,4         10-15
---------------
   (3) Нітрозаміни для рибних консервів і пресервів. 

Молоко, молочні 
вироби сухі, 
кисломолочні тощо 
(ГОСТ 26809-86, 
9225-84, 
13928-84, 
УП N 2051-79), 
кілограмів       0,3   0,1-1  0,5           8 

Молочні консерви 
(ГОСТ 87560-70, 
3622-68, 
УП N 2051-79), 
кілограмів (4)     0,2   0,2-1  0,2         10-15
---------------
   (4) Для проведення мікробіологічних досліджень розфасованих 
молочних консервів вагою понад 200 грамів з партії відбирається не 
менш як 2 банки. 

Сир і вироби 
із сиру 
(ГОСТ 26809-86, 
9225-84, 
УП N 2051-79), 
кілограмів       0,2   0,1-1  0,1          4-7 

Масло вершкове, 
жири тваринного 
походження, 
маргарин, майонез 
(ГОСТ 26809-86, 
9225-84, 
УП N 2051-79), 
кілограмів       0,4   0,2-1  0,1           7 

Жири рослинного 
походження 
(УП N 2051-79), 
літрів         0,5   0,2-1              5 

Яйця 
(УП N 2051-79), 
штук           10   2-18   6           8 

Яєчний порошок 
(УП N 2051-79), 
кілограмів       0,3   0,2-1  0,2           8 

Казеїн харчовий, 
желатин 
(желатинові 
капсули), 
кілограмів       0,2     1  0,2          3-5 

Казеїн технічний, 
кілограмів       0,2     1             2-3 

Зерно, макуха 
(ГОСТ 13586.3-83, 
13979.0-86, 
УП N 2051-79), 
кілограмів        1   0,2-1              9 

Дріжджі кормові, 
кілограмів       0,5     1             2-3 

Бульйони харчові, 
сухі, кілограмів    0,2  0,2-0,5  0,1          5-7 

Корми, 
комбікорми, 
кормові суміші, 
кормові добавки 
(ГОСТ 13496.0-80, 
УП N 2051-79), 
кілограмів       0,5   0,2-1  0,5           9 

Борошно 
тваринного 
походження 
(ГОСТ 13496.0-80, 
7631-85, 
17681-82, 
ДСТУ 3355-96), 
кілограмів       0,2   0,2-1  0,5          5-7 

Мед та продукти 
бджільництва 
(УП N 2051-79), 
кілограмів       0,05 0,05-0,7  0,1          3-5 

Риб'ячий жир для 
тварин 
(ГОСТ 7631-85, 
УП N 2051), 
літрів         0,15   0,1-1              3 

Коренебульбоплоди 
(ГОСТ 27262-87, 
УП N 2051-79), 
кілограмів        1   0,5-1              5 

Сіно, солома (5) 
(УП N 2051-79), 
кілограмів        1   0,5-1              9
---------------
   (5) У зразках сіна, соломи, сінажу та силосу визначають 
грибки та їх токсичність. 

Сінаж, силос (5) 
(ГОСТ 27262-87, 
УП N 2051-79), 
кілограмів        1   0,5-1              9 

Премікси 
(УП N 2051-79), 
кілограмів      0,5-1   на відповідність        5 
                   рецептурі
Ветеринарні 
лікарські та 
імунобіологічні 
засоби 
(препарати) і 
засоби, що 
застосовуються 
для штучного 
осіменіння тварин 
і трансплантації 
ембріонів, 
ензими, 
пробіотики, 
діагностикуми 
(ГОСТ 7631-85), 
зразків          5 (на відповідність        до 1,5 
            показникам якості, передбаченим   місяця 
            нормативною документацією) 
 

                            Додаток 3 
                            до Порядку 

               НОРМИ 
       відбору зразків продукції для проведення 
        ветеринарно-санітарної експертизи 
     в державній лабораторії ветеринарно-санітарної 
            експертизи на ринку 
 

        (згідно з нормативними документами)
------------------------------------------------------------------
  Найменування продукції  |  Одиниця виміру  | Кількість
               |          | продукції,
               |          | яка необхідна
               |          | для органо-
               |          | лептичних та
               |          |  фізико-
               |          |  хімічних
               |          | досліджень
------------------------------------------------------------------
Молоко               мілілітрів         250 

Сметана, вершки            грамів          100 

Сир кисломолочний            -"-          100 

Інші кисломолочні продукти       -"-          100 

Масло вершкове             -"-          100 

Сир твердий               -"-           50 

М'ясо                  -"-          400 

Сало                  -"-           20 
                            (з кожного 
                              шматка) 

Вироби ковбасні             -"-           50 

Вироби копчені м'ясні          -"-           50 

Яйця                  штук           10 

Жири тваринного походження 
(топлені)               грамів          50 

Жири рослинного походження       -"-          200 

Риба свіжа, морожена, 
солена, копчена           екземплярів        2-3 

Риба дрібна (тюлька, мойва 
тощо)                 грамів          200 

Мед                   -"-          150 

Фрукти і ягоди свіжі          -"-          200 

Фрукти сушені              -"-          100 

Картопля             середніх бульб        2-3 

Зелень свіжа             грамів          50 

Овочі свіжі               -"-          300 

Овочі сушені              -"-          100 

Овочі, фрукти квашені з 
розсолом                -"-          250 

Салати овочеві мариновані       грамів          100 

Гриби свіжі                         окремі 
                            екземпляри 

Гриби сушені              -"-           25 

Насіння соняшнику та інших 
олійних культур             -"-          100 

Зерно, зернопродукти (крупи 
тощо)                  -"-          500 

Борошно, крохмаль            -"-          200 

Горіхи                 -"-          100
---------------
   Примітка. Для   радіометричного  дослідження  додатково 
        відбирають пробу вагою 0,3-1 кілограм від кожного 
        виду продукції згідно з методиками досліджень і 
        паспортом даного типу радіометра. 

        Проби продукції, в яких вміст радіонуклідів не 
        перевищує  максимально   допустимого   рівня, 
        використовують  для  дослідження органолептичних 
        характеристик  і фізико-хімічних та біохімічних 
        показників. 
 

Зразок                         Додаток 4 
                            до Порядку 
 

                АКТ 
       відбору зразків продукції для проведення 
        ветеринарно-санітарної експертизи у 
      державній лабораторії ветеринарної медицини 

_____ _____________ 200 __ р.        м. __________________ 

__________________________________________________________________ 
      (назва підприємства, місце відбору зразків, 

__________________________________________________________________ 
          умови зберігання продукції) 

__________________________________________________________________ 

Комісія у складі ________________________________________________ 
             (посада, ініціали та прізвище) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

у присутності_____________________________________________________ 
              (ініціали та прізвище) 

------------------------------------------------------------------
 Номер|  Вид  | Підпри- | Дата | Вага |Кількість|Міст-| Маса
зразка|продукції| ємство- | виго- |зразка| банок, |кість|(кіль-
   |     |виробник,|товлення|   | склянок |тари |кість)
   |     | країна |    |   |     |   |партії,
   |     |     |    |   |     |   |з якої
   |     |     |    |   |     |   | віді-
   |     |     |    |   |     |   | брано
   |     |     |    |   |     |   |зразок
------------------------------------------------------------------
_______________ 
Усього 

Підприємство______________________________________________________ 

Вагон N ______________ Автомобіль ______________ Накладна N ______ 

від ___ _______ 200__ р. 

Посвідчення про якість від ____ ___________ 200__ р. N ____ 

__________________________________________________________________ 
              (ким видано) 

Ветеринарне свідоцтво форми N 2 (ветеринарний сертифікат) 

від ____ _______________ 200__ р. N _______ 

Відбір середнього зразка (проби) проводиться згідно з 

__________________________________________________________________ 
           (нормативні документи) 

Зразки відібрані з метою ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

і опломбовані_____________________________________________________ 
               (час) 
 

Спеціаліст регіональної служби 
державного ветеринарно-санітарного 
контролю та нагляду на державному 
кордоні та транспорті       ________ ______________________ 
                 (підпис) (ініціали та прізвище) 

Спеціаліст державної лабораторії 
ветеринарної медицини       ________ ______________________ 
                 (підпис) (ініціали та прізвище) 

Представник митної служби     ________ ______________________ 
                 (підпис) (ініціали та прізвище) 

Власник продукції (представник)  ________ ______________________ 
                 (підпис) (ініціали та прізвище) 
 

Зразки у кількості __________________________________ відправлено 

__________________________________________________________________ 
  (найменування державної лабораторії ветеринарної медицини) 

   МП 
 

Зразок                         Додаток 5 
                            до Порядку 

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
      Державний департамент ветеринарної медицини
   __________________ державна лабораторія ветеринарної медицини 
 

            ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК
        ___ _____________ 200  р. N ______ 

Назва продукції __________________________________________________ 

Номерний знак автотранспортного засобу ___________________________ 

Фасування ________________________________________________________ 
               (вид) 

Місце і дата відбору _____________________________________________ 

Відбір зразків згідно з нормативними документами _________________ 

Виробник _________________________________________________________ 

Дата виготовлення __________________ Термін реалізації ___________ 

Маса (обсяг) партії, з якої відібрано зразок _____________________ 

Власник продукції ________________________________________________ 

Мета дослідження _________________________________________________ 

         Органолептичні характеристики 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

------------------------------------------------------------------
        |Максимально| Вміст за |Відмітка про | Методика
        |допустимий |результатами|відповідність|дослідження
        |  вміст  | досліджень |       |
------------------------------------------------------------------
Токсичні 
елементи, мг/кг 

  свинець 

  кадмій 

  миш'як 

  ртуть 

  цинк 

  мідь 

Пестициди, 
мг/кг 

  ГХЦК, ДДТ та 
  його мета- 
  боліти 

  карбофос 

  метафос 

  хлорофос 

  ДДВФ, ТМТД, 
  ртутьвмісні 
  пестициди 
  тощо 

Мікотоксини, 
мг/кг 

Антибіотики, 
мг/кг 

Гормональні 
препарати, 
мг/кг 

Мікробіологічні 
показники 

  кількість 
  мезофільних 
  аеробних і 
  факульта- 
  тивно-ана- 
  еробних 
  мікроорга- 
  нізмів, 
  умовних 
  одиниць 
  в 1 г 

БГКП (колі- 
форми) 

Патогенні 
мікроорганізми 

  сальмонели 

  Staph.aureus 

  сульфітре- 
  дукуючі 
  клостридії 

  Bac.cereus 

Радіонукліди, 
Бк/кг 

  цезій-134, 
  137 

  стронцій-90 

  інші 

   Висновок ____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

   Рекомендації щодо реалізації ________________________________
__________________________________________________________________ 

   Діє до ______________________________________________________ 
 

   Директор лабораторії  ________ ______________________ 
              (підпис) (ініціали та прізвище) 

   Зав. відділом     ________ ______________________ 
              (підпис) (ініціали та прізвище) 
               Структура Служби Нормативні документи До відома суб'єктів Наші консультаці Лінки Напишіть листа Архів