Головна сторінка     Карта сайту  
 Положення та постанови
               
              
							
	   МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ 
 
                    
	          Н А К А З 

           22.07.2011 N 235 
                   
				  Зареєстровано в Міністерстві 
                  юстиції України 
                  5 серпня 2011р 
                  за N 955/19693 
         
	  Про затвердження Змін до Правил перевезення
      пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти  
	     залізничним транспортом України 
  
        
Відповідно до Закону України "Про залізничний транспорт" 
( 273/96-ВР ), Порядку  обслуговування  громадян  залізничним 
транспортом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 19.03.97 N 252 ( 252-97-п ), та з  метою  поліпшення 
обслуговування  громадян  під  час  користування  залізничним 
транспортом Н А К А З У Ю: 

   1. Затвердити Зміни до Правил перевезення пасажирів, багажу, 
вантажобагажу  та  пошти  залізничним  транспортом  України, 
затверджених наказом Міністерства транспорту та зв'язку України 
від 27.12.2006 N 1196 ( z0310-07 ), зареєстрованих у Міністерстві 
юстиції України 04.04.2007 за N 310/13577 (зі змінами), що 
додаються. 

   2. Державній адміністрації залізничного транспорту України 
забезпечити: 

   2.1. Подання цього наказу  на  державну  реєстрацію  до 
Міністерства юстиції України в установленому порядку. 

   2.2. Доведення  цього  наказу  до відома всіх причетних 
працівників залізниць, організувати вивчення та виконання його 
вимог. 

   3. Цей  наказ  набирає  чинності з дня його офіційного 
опублікування. 

   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 
заступника Міністра інфраструктури Єфименка К.О. 

 Віце-прем'єр-міністр України - 
 Міністр інфраструктури України            Б.Колесніков 
 

                   ЗАТВЕРДЖЕНО 
                   Наказ Міністерства 
                   інфраструктури України 
                   22.07.2011 N 235 

                   Зареєстровано в Міністерстві 
                   юстиції України 
                   5 серпня 2011 р. 
                   за N 955/19693 
 

               ЗМІНИ 
       до Правил перевезення пасажирів, багажу, 
           вантажобагажу та пошти 
         залізничним транспортом України 
              ( z0310-07 ) 
 

   1. У розділі 1: 

   1.1. Абзац другий пункту 1.2 після слів "а в частині" 
доповнити словами "умов перевезень та". 

   1.2. У пункті 1.7:
   після терміна "Автомобілевоз" доповнити новим терміном такого 
змісту:
   "Автомат самообслуговування (кіоск) - спеціальне обладнання, 
призначене для роздруківки на паперовому носії  електронного 
проїзного документа, замовленого через Інтернет, для надання 
інформаційно-довідкових послуг та інших операцій, пов'язаних з 
обслуговуванням пасажирів.";
   у визначенні терміна "поїзд  пасажирський"  після  слова 
"прискореними" доповнити словами ", прискореними "Експрес", після 
слова "швидкісними" доповнити словами ", швидкісними "Експрес". 

   2. У розділі 2: 

   2.1. В абзаці другому пункту 2.3 слова та цифри "за 45 днів" 
виключити. 

   2.2. Доповнити пункт 2.17 новими абзацами такого змісту:
   "На першому аркуші книги скарг і пропозицій слід вказати 
найменування підприємства, підрозділу, установи вищого рівня, його 
місцезнаходження, телефон, рік (роки) ведення. Усі аркуші книги 
скарг і пропозицій мають бути пронумеровані, прошнуровані та 
скріплені печаткою і підписом керівника підприємства.
   Книга скарг і пропозицій після її закінчення зберігається 
протягом п'яти років. Неповністю заповнена  книга  скарг  і 
пропозицій продовжується на наступний рік, про що проставляється 
відповідний  запис,  який  засвідчується  підписом  керівника 
підрозділу та печаткою підприємства". 

   2.3. У пункті 2.29:
   слово "документ" замінити словами "оригінал документа";
   друге речення виключити. 

   2.4. У пункті 2.34:
   абзац перший викласти в такій редакції:
   "2.34. Оформлення  проїзних  документів  здійснюється  з 
використанням  терміналів  автоматизованої  системи  керування 
пасажирськими перевезеннями, через автомати самообслуговування 
(кіоски) і за ручною технологією за 45 діб до відправлення поїзда. 
Продаж проїзних документів на окремі поїзди може здійснюватись за 
90 діб, інформація про що доводиться до відома пасажирів";
   абзац четвертий  доповнити  реченням  такого  змісту: 
"Роздруківка проїзних документів на бланках встановленого зразка 
може  здійснюватись  також  автоматами  самообслуговування 
(кіосками)";
   абзац шостий після слів "пунктом продажу" доповнити словами 
", у тому числі через автомати самообслуговування (кіоски)". 

   2.5. У пункті 2.53:
   абзац перший доповнити словами "та інші послуги, що надаються 
суб'єктом господарювання";
   абзац другий  після  слів "постільними речами" доповнити 
словами  "та  іншими  послугами,  що  надаються  суб'єктом 
господарювання". 

   3. У підпункті "з" пункту 3.1 розділу 3 цифру та слово 
"I групи" замінити цифрами та словами "I та II груп". 

   4. У розділі 4: 

   4.1. У пункті 4.4 слова "трьох днів з дня замовлення" 
замінити словами "шести днів (день замовлення не враховується)". 

   4.2. Пункт 4.6 викласти в такій редакції:
   "4.6. Замовник повинен  викупити  проїзні  документи  на 
замовлені  місця протягом шести діб з дня замовлення (день 
замовлення не враховується).
   В особливих випадках за узгодженням із замовником пункт 
продажу може  встановлювати  інші  терміни  викупу  проїзних 
документів". 

   5. У розділі 6: 

   5.1. Пункт 6.1 після слова "пред'явлення" доповнити словом 
"оригіналу". 

   5.2. Пункт 6.6 викласти в такій редакції:
   "6.6. Номер посвідчення про право на пільги та прізвище й 
ініціали особи, яка має право на пільги, проставляються на 
проїзному документі". 

   5.3. Третє речення абзацу першого пункту 6.10 після слова 
"безплатно" доповнити словами "або зі знижкою 50 відсотків". 

   5.4. В абзаці першому пункту 6.11 слова "три години" замінити 
словами "одну годину". 

   5.5. Доповнити пункт 6.16 новим абзацом такого змісту:
   "Для повернення талонів за безкоштовний проїзний документ з 
пересадкою на виїзд з пункту першопочаткового відправлення до каси 
повернення разом із цим проїзним документом повинні бути повернуті 
всі  проїзні  документи,  оформлені  на виїзд із пункту(ів) 
пересадки". 

   6. У розділі 7: 

   6.1. Абзац четвертий пункту 7.1 виключити. 

   6.2. Абзац другий пункту 7.7 після слів "акта загальної 
форми" доповнити словами ", складеного начальником поїзда". 

   6.3. Пункт 7.15 доповнити новим абзацом такого змісту:
   "Якщо оплата за послуги здійснена за бажанням пасажира через 
квиткову касу, в проїзних документах зазначається відповідна 
інформація". 

   7. У розділі 10: 

   7.1. Абзац четвертий пункту 10.2 після слів "постільних 
речей" доповнити словами "та інші послуги, що надаються суб'єктом 
господарювання". 

   7.2. Пункт 10.3 доповнити словами та цифрами "вагонів 1, 2 
та 3 класів прискорених "Експрес" та швидкісних "Експрес". 

   7.3. Абзац перший пункту 10.15 викласти в такій редакції:
   "10.15. Оплата за  перевезення  великих  собак,  дрібних 
кімнатних тварин та кімнатних декоративних птахів пасажирами в 
пасажирських вагонах, а також у багажних вагонах прямих поїздів, 
свійської птиці у загальних вагонах місцевих поїздів та електро-, 
дизель-поїздів підвищеного комфорту сплачується за особину чи 
місце як за 20 кг багажу незалежно від наявності ручної поклажі". 

   8. У розділі 12: 

   8.1. Пункт 12.5 виключити.
   У зв'язку  цим  пункти  12.6-12.9  вважати  відповідно 
пунктами 12.5-12.8. 

   8.2. Пункт 12.6 викласти в такій редакції:
   "12.6. Пасажир, який відстав від поїзда, повинен сплатити 
станції, на якій проведено зняття його речей, платежі за надані 
послуги". 

   9. У розділі 15: 

   9.1. В абзаці першому пункту 15.5 слова "кімнатних птахів у 
клітках (не більше однієї клітки)" виключити. 

   9.2. Пункт 15.7 викласти в такій редакції:
   "15.7. Перевезення великих собак (вищих 45 см, не більше 
одного) у купе пасажирського чи швидкого поїзда, у тому числі 
собак-супровідників сліпих, дозволяється лише в купейному вагоні 
за умови викупу власником собаки всіх місць у купе та пред'явлення 
оформленого належним чином ветеринарного документа.
   Перевезення великих собак у вагонах з місцями для сидіння 
інших категорій поїздів (швидкісних, високошвидкісних, електро-, 
дизель-поїздів підвищеного комфорту тощо) на таких самих умовах 
дозволяється, якщо у вагоні купе з місцями для сидіння  є 
відокремленими.
   Великі собаки перевозяться у намордниках на ланцюжках або 
ремінних прив'язках.
   Дрібні кімнатні тварини та  кімнатні  декоративні  птахи 
перевозяться у всіх типах вагонів з оплатою за перевезення 
незалежно від наявності ручної поклажі і повинні бути поміщені в 
ящики, корзини, клітки (не більше одного місця ручної поклажі) й 
вільно розміщатися на місцях, відведених для ручної поклажі. 
Наявність оформленого належним чином ветеринарного документа для 
дрібних кімнатних тварин є обов'язковим.
   Оформлення проїзних  документів  на  всі  місця  у купе 
(оформлення окремого купе для дрібних кімнатних тварин і кімнатних 
декоративних птахів у клітках) не є обов'язковим.
   Свійська птиця  (кури,  індики,  гуси,  качки,  цесарки, 
перепілки,  голуби тощо) допускається до перевезення лише в 
загальних вагонах місцевих поїздів та електро-, дизель-поїздах 
підвищеного комфорту в ящиках, корзинах, клітках (не більше одного 
місця ручної поклажі), розміри яких не перевищують розмірів, 
передбачених для ручної поклажі.
   Оформлення перевезення здійснюється багажною квитанцією з 
написом на лицьовому боці "Багаж на руках пасажира" або квитанцією 
за формою ЛУ-12а чи перевізним документом, оформленим електронним 
способом, окремо для великого собаки чи місця ручної поклажі 
(ящика, корзини, клітки)". 

   10. Пункт 16.12 розділу 16 після слів "двох календарних діб" 
доповнити словами ", враховуючи дату здачі речей до камери схову". 

   11. У  пункті  18.1  розділу  18  слова  "працівниками 
технологічного контролю, ревізорами - інструкторами з контролю 
пасажирських поїздів за перевезенням та обслуговуванням" замінити 
словами "старшими ревізорами з контролю доходів та ревізорами з 
контролю доходів". 

   12. У розділі 19: 

   12.1. Пункти 19.11, 19.12 викласти в такій редакції:
   "19.11. Якщо пасажир відмовився від поїздки з особистих 
причин в термін:
   не менше ніж за 24 години до відправлення поїзда, то йому 
виплачується повна вартість квитка і плацкарти;
   від 24 до 9 годин до  відправлення  поїзда,  то  йому 
виплачується  повна вартість квитка і 50 відсотків вартості 
плацкарти;
   менше ніж за 9 годин до відправлення поїзда, але не більше 
ніж через 1 годину після його відправлення, - виплачується тільки 
вартість квитка, а вартість плацкарти не виплачується.
   19.12. Виплата платежів за невикористані проїзні документи, у 
тому числі такі, що мають позначку про припинення поїздки на шляху 
прямування, пред'явлені після 1 години після відправлення поїзда, 
не проводиться". 

   12.2. Абзац перший пункту 19.13 викласти в такій редакції:
   "19.13. У разі припинення поїздки на шляху прямування з 
особистих причин не пізніше 1 години після відправлення поїзда 
пасажиру повертається вартість квитка за непрослідувану відстань, 
а вартість плацкарти не повертається". 

   13. У пункті 20.3 розділу 20:
   в абзаці четвертому цифру та слово "3 години" замінити цифрою 
та словом "1 годину";
   в абзаці п'ятому цифру "3" замінити цифрою "1". 

   14. У розділі 21: 

   14.1. У першому реченні пункту 21.8 слова та цифру "пізніше 3 
годин" замінити словами та цифрою "пізніше 1 години". 

   14.2. Абзац другий пункту 21.9 виключити. 

   15. Абзац  третій  пункту  22.3 розділу 22 після слова 
"наркотичні" доповнити словом ", психотропні", після слів "отруйні 
речовини" словами "і прекурсори". 

   16. У пункті 31.5 розділу 31:
   в абзаці першому цифру "6" замінити цифрою "9";
   абзац другий викласти в такій редакції:
   "При пред'явленні перевізних документів на автомобілі менше 
ніж за 9 годин до відправлення поїзда, але не більше ніж через 
1 годину після  відправлення  поїзда,  виплачується  вартість 
перевезення з вирахуванням 10 відсотків". 

   17. У розділі 34: 

   17.1. Абзац другий пункту 34.1 викласти в такій редакції:
   "Вартість проїзду  пасажирів  визначається  залежно  від 
відстані. Діапазон відстані визначається залізницею залежно від 
місцевих умов". 

   17.2. Пункт 34.8 викласти в такій редакції:
   "34.8. Вартість перевезення великих і малих собак (крім 
однієї особини), кімнатних тварин, кімнатних декоративних птахів 
та свійської птиці (крім одного ящика, корзини чи клітки), а також 
велосипедів становить половину вартості проїзду дорослого пасажира 
за кожну особину чи місце". 

   18. У розділі 35: 

   18.1. Абзац  перший пункту 35.2 після слова "кімнатних" 
доповнити словом ", декоративних". 

   18.2. Пункт 35.7 викласти в такій редакції:
   "35.7. Великі собаки (вищі 45 см) перевозяться у тамбурі 
вагона поїзда (не більше одного собаки в тамбурі) у намордниках на 
металевій чи міцній шкіряній прив'язі під наглядом супровідника.
   Малі собаки (не більше двох собак) перевозяться в приміських 
поїздах на руках або під сидінням власника собаки.
   Великі та малі собаки перевозяться понад встановлену норму 
ручної поклажі". 

   18.3. Пункт 35.8 викласти в такій редакції:
   "35.8. Кімнатні тварини (не більше двох особин), свійська 
птиця (не більше двох місць ручної поклажі) допускаються до 
перевезення в ящиках, корзинах, клітках,  розміри  яких  не 
перевищують розмірів, передбачених для ручної поклажі". 

   18.4. Пункт 35.9 викласти в такій редакції:
   "35.9. Великі і малі собаки (крім однієї особини), кімнатні 
тварини, кімнатні декоративні птахи та свійська птиця (крім одного 
ящика, корзини чи клітки) перевозяться за додатково придбаним 
квитком,  що  становить  половину вартості проїзду дорослого 
пасажира". 

   19. В абзаці першому  пункту  36.1  розділу  36  слова 
"працівниками технологічного контролю" виключити. 

   20. У третій позиції додатка 1 цифру "6" замінити цифрою "9" 
та в шостій позиції цифру "3" замінити цифрою "1". 

   21. У додатку 2 до Правил ( z0310-07 ): 

   21.1. Пункт 21 викласти в такій редакції: 

"
------------------------------------------------------------------------------
|21 |Ветерани військової |Безплатний   |Посвідчення  |Закон України "Про |
|  |служби, ветерани  |проїзд     |"Ветеран    |статус ветеранів  |
|  |органів внутрішніх |залізничним  |військової   |військової служби, |
|  |справ, ветерани   |транспортом  |служби";    |ветеранів органів |
|  |податкової міліції, |приміського  |посвідчення  |внутрішніх справ і |
|  |ветерани державної |сполучення   |"Ветеран    |деяких інших осіб |
|  |пожежної охорони,  |        |органів    |та їх соціальний  |
|  |ветерани Державної |        |внутрішніх   |захист"      |
|  |кримінально-    |        |справ";    |( 203/98-ВР );   |
|  |виконавчої служби  |        |посвідчення  |Закон України "Про |
|  |України, ветерани  |        |"Ветеран    |Державну службу  |
|  |служби цивільного  |        |податкової   |спеціального    |
|  |захисту, ветерани  |        |міліції";   |зв'язку та захисту |
|  |Державної служби  |        |посвідчення  |інформації України"|
|  |спеціального зв'язку|        |"Ветеран    |( 3475-15 );    |
|  |та захисту     |        |Державної   |постанова Кабінету |
|  |інформації України |        |кримінально-  |Міністрів України |
|  |          |        |виконавчої   |від 01.06.2002   |
|  |          |        |служби України"|N 742       |
|  |          |        |        |( 742-2002-п )   |
|  |          |        |        |"Про порядок видачі|
|  |          |        |        |посвідчення і   |
|  |          |        |        |вручення нагрудного|
|  |          |        |        |знака "Ветеран   |
|  |          |        |        |органів внутрішніх |
|  |          |        |        |справ";      |
|  |          |        |        |постанова Кабінету |
|  |          |        |        |Міністрів України |
|  |          |        |        |від 30.08.99 N 1601|
|  |          |        |        |( 1601-99-п )   |
|  |          |        |        |"Про порядок видачі|
|  |          |        |        |посвідчення і   |
|  |          |        |        |вручення нагрудного|
|  |          |        |        |знака "Ветеран   |
|  |          |        |        |військової служби";|
|  |          |        |        |постанова Кабінету |
|  |          |        |        |Міністрів України |
|  |          |        |        |від 08.12.2009   |
|  |          |        |        |N 1320       |
|  |          |        |        |( 1320-2009-п )  |
|  |          |        |        |"Про затвердження |
|  |          |        |        |зразка та опису  |
|  |          |        |        |посвідчення і   |
|  |          |        |        |нагрудного знака  |
|  |          |        |        |"Ветеран податкової|
|  |          |        |        |міліції";     |
|  |          |        |        |постанова Кабінету |
|  |          |        |        |Міністрів України |
|  |          |        |        |від 18.11.2009   |
|  |          |        |        |N 1226       |
|  |          |        |        |( 1226-2009-п )  |
|  |          |        |        |"Про посвідчення і |
|  |          |        |        |нагрудний знак   |
|  |          |        |        |"Ветеран Державної |
|  |          |        |        |кримінально-    |
|  |          |        |        |виконавчої служби |
|  |          |        |        |України"      |
------------------------------------------------------------------------------
                                      ". 

   21.2. Доповнити додаток новим пунктом такого змісту: 

"
------------------------------------------------------------------------------
|26 |Діти з багатодітних |Безоплатний  |Посвідчення  |Закон України "Про |
|  |сімей        |проїзд     |дитини з    |охорону дитинства" |
|  |          |залізничним  |багатодітної  |( 2402-14 )    |
|  |          |транспортом  |сім'ї     |          |
|  |          |приміського  |        |          |
|  |          |сполучення   |        |          |
|  |          |незалежно від |        |          |
|  |          |відстані та  |        |          |
|  |          |місця     |        |          |
|  |          |проживання   |        |          |
------------------------------------------------------------------------------
                                      ". 

   22. Додаток 4 до Правил ( z0310-07 ) виключити. 

 Директор Департаменту 
 державної політики у галузі 
 залізничного транспорту                 М.Снітко
	
	

Структура Служби Нормативні документи До відома суб'єктів Консультаці Лінки Архів Напишіть листа